ພາລະບົດບາດ

ກະຊວງພາຍໃນ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ພນ” ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ, ການປົກຄອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ້ນ, ການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ວຽກງານສາມສ້າງ, ວຽກງານສຳຫຼວດວັດແທກ ແລະ ແຜນທີ່, ວຽກງານເອກະສານ, ວຽກງານຊົນເຜົ່າແລະສາສະໜາ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ແລະ ວຽກງານແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.