ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ມີ 5 ພະແນກ

1.ພະແນກ ກໍ່ສ້າງພັກ

2.ພະແນກ ປ້ອງກັນພັກ-ພະນັກງານ

3.ພະແນກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

4.ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ

5.ພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ຍ້ອງຍໍ

ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນ

ນິຕິກຳຂອງກົມ