ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ກົມເອກະສານແຫ່ງຊາດ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ມີ 7 ພະແນກ

1.ພະແນກ ບໍລິຫານ

2.ພະແນກ ແຜນການ ແລະການຮ່ວມມື

3.ພະແນກ ນິຕິກຳ

4.ພະແນກ ທ້ອນໂຮມເອກະສານ

5.ພະແນກ ປົົກປັກຮັກສາເອກະສານ

6.ພະແນກ ບໍລະການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

7.ພະແນກ ວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ

ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນ

ນິຕິກຳຂອງກົມHits: 60