ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ກົມກວດກາ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ມີ 3 ພະແນກ

1.ພະແນກ ກວດກາພັກ

2.ພະແນກ ກວດກາລັດ ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

3.ພະແນກ ສັງລວມ, ບໍລິຫານ – ການເງິນ, ຄົ້ນຄວ້າຄຳຮ້ອງແລະຄຳສະເໜີ

ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນ

ນິຕິກຳຂອງກົມ