Online buy Microsoft Office XP Professional
ກົດໝາຍ ແລະ ຄຳແນະນຳ Print
  • ກົດໝາຍ ແລະ ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດທາງດ້ານລຸ່ມນີ້ໄດ້:

1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

2. ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະບັດກົດໝາຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;

3. ລັດຖະດຳລັດປະການໃຊ້ກົດໝາຍ

4. ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາ

5. ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການກວດຜ່ານບັນຊີຈຳນວນພົນ ແລະ ຕາຕະລາງ

6. ແຈ້ງການວ່າດ້ວຍການຈັ້ດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຕາມປີງົບປະມານແຫ່ງລັດ

7. ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 75/ນຍ ວ່າດ້ວຍການມອບວຽກງານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

8. ຂໍ້ຕົກລົງການຈັດແບ່ງໂກຕ້າປີ 2016

9. ຄຳແນະນຳການຈັດແບ່ງໂກຕ້າ ປີ 2016

10. ຄຳແນະນຳສອບເສັງ ເລກທີ 11 ປີ 2016

11. ຄຳແນະນຳ ເລກທີ15/ພນ ປີ 2016 ກ່ຽວກັບບັນດາວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

 

Last Updated on Friday, 12 May 2017 08:01