• ພາສາລາວ
  • English (United Kingdom)

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງ:

Content View Hits : 1752165

ສະມາຊິກ:

Online buy Microsoft Office XP Professional
ແຜນງານ GPAR
CADEM Fund 2016 PDF Print

ແຈ້ງ​ການ

ການສະເໜີໂຄງການເພື່ອຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກທຶນປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ ເພື່ອການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ (ທຶນ ປປຄ) 2016

ແຜນງານ​ປັບປຸງ​ບູລະນະ​ການ​ປົກຄອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ (ປປຄຊ),ກະຊວງ​ພາຍ​ໃນ ຂໍ​ຖື​ເປັນ​ກຽດ​ແຈ້ງ​ມາ​ຍັງ​ບັນດາ​ອົງ​ການຈັດຕັ້ງລັດ​ຂັ້ນສູນ​ກາງ ​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເພື່ອ​ຍື່ນ​ບົດ​ສະ​ເໜີ​ໂຄງການຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກ “ທຶນປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງເພື່ອການພັດ ທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ”ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ​: “ທຶນ ປປຄ  ຫຼື GPAR CADEM Fund”.ທຶນ ປປຄ ​​ແມ່ນ​ທຶນ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ ເພື່ອ​ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່​ອົງ​ກາ​ນຈັດຕັ້ງລັດ​ໃນ​ການ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ໃນໄລຍະໃໝ່, ການຄົ້ນ ຄວ້າ-​ປັບປຸງ​ກົນ​ໄກ, ລະບົບ​ການ​ບໍລິຫານ​ຂອງ​ລັດ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງລັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ອົງການ​ຈັດຕັ້ງທີ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ: ທຸກ​ອົງການ​ຈັດຕັ້ງຂອງລັດ​ ທັງຂັ້ນສູງ​ກາງ ​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ ລວມທັງ​ອົງ​ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ​ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ​/ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຂອງ​ລັດ.

ຂົງ​ເຂດ​ຂອງ​ໂຄງການທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບທຶນ: ​​ໂຄງການ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ໂຄງການ​ທີ່ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ການ​ປັບປຸງ​ບູລະນະ​ກາ​ນປົກຄອງ/ການ​ບໍລິຫານ​ລັດ ​ທີ່​ນອນ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຕ່າງໆ​ ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:

- ການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງຂອງລັດຖະບານ (ສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ);

- ການ​ປັບປຸງ​ການ​ຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະບົບບໍລິຫານລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ

- ການ​ສ້າງ, ປັບປຸງ​ກົນ​ໄກ, ລະບຽບ​ການກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍລິຫານ ແລະ  ການ​ບໍລິການ​ຂອງ​ລັດ

- ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ພັດທະນາ​ບຸກຄະລາ​ກອນ;

- ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ການ​ປັບປຸງ​​ການ​ບໍລິການຂອງລັດ ເຊັ່ນ: ສູນບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວແລະຮູບແບບການບໍລິການອື່ນໆ;

- ການປູກຈິດສໍານຶກໃນການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ການປະຕິບັດລະບຽບກ່ຽວກັບການຈໍລະຈອນ ແລະ ອື່ນໆ

- ການ​ປັບປຸງ​ວຽກ​ງານ​ການວາງ​ແຜນ ແລະ ງົບປະມານ;

- ການ​ປັບປຸງວຽກງານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ເງິນ;

- ວຽກງານທີ່ເປັນບັນຫາກວມລວມທຸກຂະແໜງການ ແລະ ສັງຄົມ(Cross cutting issues)ເຊັ່ນ:ວຽກງານສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂະໜາດຂອງ ທຶນ ປປຄ:ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ທຶນໃຫ້ແຕ່ລະໂຄງການ​ ​ມີ​ເພດານ​ສູງ​ສຸດ​ບໍ່​ເກີນ 80.000.000 ກີບ (ແປດສິບລ້ານ​ກີບ). ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ທຶນສາມາດ​ປະກອບສ່ວນ​ສົມທົບ​ຕາມຄວາມສາມາດຂອງການຈັດຕັ້ງເພື່ອ​ປະກອບ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິ ບັດໂຄງການແລະເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ​ແລະຕໍ່​ເນື່ອງ.

ໄລຍະ​ເວລາ​​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງການ:ຈະ​ເລີ່​ມ​ແຕ່​ເດືອນ ຕຸລາ 2015​​ ​ເຖິງ ​ເດືອນ ມິຖຸນາ 2016.

ເງື່ອນໄຂທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ ປປຄ:

v ອົງການ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ: ລັດວິ​ສະຫະ​ກິດ, ອົງການ​ຈັດຕັ້ງທາງ​ສັງຄົມ ແລະ ອົງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ປປຄ ແລ້ວສອງຄັ້ງ ລຽນຕິດ.

v ກິດຈະ​ກໍາ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ:ທຶນ ປປຄ ຈະບໍ່ພິຈາລະນາບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ມີລັກສະນະ​ລຸ່ມ​ນີ້:

- ຈັດຊື້ອຸປະກອນ ຫຼື ພາຫະນະຮັບ​ໃຊ້​ວຽກ​ງານ​ການ​ບໍລິຫານ​ລັດ​ໂດຍ​ກົງ;

- ຈັດທັດສະນະສຶກສາຢູ່ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

- ການຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແລະຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ບໍລິຫານ​ອື່ນໆ;

- ການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ;

ຂັ້ນຕອນ​ໃນ​ການສະ​ເໜີ​ຂໍທຶນ:

v ຂັ້ນສູນ​ກາງ:

ຂັ້ນຕອນ​ທີ1:  ບັນດາ​ຫົວໜ່ວຍ​ການຈັດຕັ້ງທີ່​ສັງກັດ​ຢູ່​ກະຊວງ-ອົງການ​ສາມາດຍື່ນ​ບົດ​ສະ​ເໜີໂຄງການຕາມແບບຟອມທີ່ກໍາ ນົດໃຫ້ ເຖິງຫ້ອງການຂອງກະຊວງ-ອົງການຂອງຕົນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຫ້ອງການຂອງກະຊວງ-ອົງການ ຈະພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດ​ບູລິ​ມະ​ສິດບົດ​ສະ​ເໜີໂຄງການ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ ​ແລະ ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ທີ່​ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ​ບົດ​ແນະນຳ​ສະບັບ​ນີ້ຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ຫ້ອງການ​ກອງ​ເລຂາ​ແຜນ​ງານ ປປຄຊ ຕາມ​ກໍານົດ​ເວລາ (ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 2 ບົດສະເໜີໂຄງການ/ ກະຊວງ ຫຼື ອົງການ)

v ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ:

ຂັ້ນຕອນ​ທີ 1: ບັນດາ​ຫົວໜ່ວຍ​ການຈັດຕັ້ງທີ່​ສັງກັດ​ຢູ່​ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ​ ຈະຍື່ນ​ບົດ​ສະ​ເໜີໂຄງການຕາມແບບຟອມ ທີ່ກໍານົດໃຫ້ ເຖິງພະແນກພາຍໃນຂອງແຂວງ (ພະແນກ/ຫ້ອງການໜຶ່ງສາມາດສົ່ງບົດສະເໜີໂຄງການໄດ້ 01 ໂຄງການ).

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ພະແນກພາຍໃນຂັ້ນແຂວງ ຈະພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດ​ບູລິ​ມະ​ສິດ ບົດ​ສະ​ເໜີໂຄງການ ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ ​ແລະ ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ທີ່​ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ​ບົດ​ແນະນຳ​ສະບັບ​ນີ້ຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ. ຈາກນັ້ນ ພະແນກພາຍໃນຂັ້ນແຂວງຈະສົ່ງເຖິງຫ້ອງການ​ກອງ​ເລຂາ​ແຜນ​ງານ ປປຄຊ ຕາມ​ກໍານົດ​ເວລາ, ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 5 ບົດສະເໜີໂຄງການ/01​ ແຂວງ (ທັງ​ຂັ້ນ​ແຂວງ ​ແລະ ​ຂັ້ນ​ເມືອງ).

ການຄັດເລືອກບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະ ການແຈ້ງຜົນ

ທີມງານວິຊາການ (Technical Working Group) ຂອງທຶນ ປປຄ ທີ່ປະກອບມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນຈະຄັດເລືອກ​ບົດສະເໜີ ໂຄງການໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້, ຈາກນັ້ນບົດສະເໜີໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນຈະໄດ້​ສະ​ເໜີ​ ແລະ ຖືກ​ຄັດ​ເລືອກ​ຂັ້ນສຸດ​ທ້າຍ​ໂດຍ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມ​ຄອງ​ທຶນ ປປຄ. ​

ກະຊວງພາຍໃນຈະໄດ້ແຈ້ງຜົນການເລືອກ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນດາ​ອົງການທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ແລະ ພະແນກພາຍໃນ​ຂອງ​​ແຂວງ​ຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນກັນຍາ 2015. ເນື່ອງຈາກໃນແຕ່ລະປີມີບົດສະເໜີໂຄງການຈໍານວນຫຼາຍ, ສະນັ້ນ ການແຈ້ງການຜົນການຄັດເລືອກ ຈະແຈ້ງເຖິງອົງການທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ.

ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສາມາດນຳສົ່ງແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການເຖິງຫ້ອງການກອງເລຂາ ແຜນງານ ປປຄຊ, ກົມ​ແຜນການ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື, ກະຊວງພາຍໃນ ກ່ອນວັນທີ 14 ສິງຫາ 2015.

(ຫາກສົ່ງຊ້າກ່ວາວັນທີ່ໆກໍານົດໄວ້ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ)

ເພື່ອໃຫ້ການປະກອບເອກະສານຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງທຶນ ປປຄ ຜູ້ສົນໃຈຄວນສຶກສາບົດແນະນໍາທຶນ ປປຄ ກ່ອນການຂຽນ ແລະ ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດໄດ້ຕື່ມທີ່ຫ້ອງການກອງເລຂາແຜນງານ ປປຄຊ (NGPAR). ກະຊວງ​ພາຍ​ໃນ, ຄຸ້ມ​ນາ​ໄຮ່​ດຽວ, ​ເມືອງ​ຈັນທະ​ບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງຈັນ, ​ໂທລະ​ສັບ:​ 021 212710 ; 243028; ​ແຟັກ: 021 217619, ອີ​ເມ​ວ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

(​ສາມາດ​ດາວ​ໂຫຼດ​​ແບບ​ຟອມແລະ ບົດແນະນໍາ​ໄດ້​ທີ່​ລຸ່ມນີ້)

1. ດາວໂລດຟອມ 2016

2. ຄູ່ມືການປະກອບຟອມ 2016


Last Updated on Tuesday, 14 July 2015 14:54
 
ໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການພາກລັດ PDF Print
ໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການພາກລັດ
 
District Development Fund (DDF) and initiatives on 3 Sang PDF Print

ddf-01

ຄະນະຜູ້ແທນ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ສີພຸກວົງພັກດີ, ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນທີ່ເມືອງໜອງແຮດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທຶນພັດທະນາເມືອງ

ddf-02

ຮູບ ສູນບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ທີ່ເມືອງແປກແຂວງຊຽງຂວາງ ສະນັບສະໜູນໂດຍແຜນງານປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ

ບົດຂ່າວ

ຄະນະນໍາກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ອົງການຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຜົນສໍາເລັດຂອງວຽກງານທຶນພັດທະນາເມືອງ

ແຜນງານປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ (NGPAR) ແມ່ນແຜນງານໄລຍະໃໝ່ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງພາຍໃນ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ທຶນພັດທະນາເມືອງ ຫຼື District Development Fund ກໍແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງແຜນງານ ປັບປຸງບູລະ ນະການປົກຄອງ ທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ການປັບປຸງການບໍລິຫານລັດ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການຂອງລັດໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ເປັນການລິເລີ່ມຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງແນະນໍາເລກທີ 01/ນຍ ປີ2000 ວ່າດ້ວຍການຫັນແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍແຜນການ-ງົບປະມານ ແລະ ບ້ານເປັນ ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງປະຈຸບັນກາຍເປັນແນວທາງ ຂອງພັກດັ່ງມະຕິກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ເລກທີ 03 ວ່າດ້ວຍການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວ ໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວ ໜ່ວຍພັດທະນາ (3 ສ້າງ).

ທ່ານ ສີພຸກ ວົງພັກດີ, ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນຈາກບັນອົງການຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແຜນງານປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ລົງຢ້ຽມຢາມເບິ່ງຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນງານ/ໂຄງການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການປະຕິບັດໂຄງການທຶນພັດທະນາເມືອງ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນແຂວງຊຽງຂວາງເປັນເວລາ 3 ວັນ ເຊິ່ງຄະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນຈາກອໍານາດ ການປົກຄອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ຕາງໜ້າໂດຍທ່ານ ດວງຈິດ ຈັ້ງໄຊວ່າງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຊຽງຂວາງ. ອົງການຄູ່ຮ່ວມພັດ ທະນາຂອງ ແຜນງານທີ່ໄດ້ຮ່ວມລົງຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ ອົງການ UNDP, UNCDF, SDC, Oxfam Novib ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ. ໃນໄລຍະການລົງຢ້ຽມຄັ້ງນີ້ ບັນດາຜູ້ແທນກໍໄດ້ມີໂອກາດໂອ້ລົມ ແລະ ປຶກສາຫາລືບັນຫາຕ່າງໆກັບອົງການ ບໍລິຫານລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ລວມມີຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ ພ້ອມທັງໄດ້ໂອ້ລົມກັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການພັດ ທະນາໂດຍ ຜ່ານທຶນພັດທະນາເມືອງ.

ທ່ານ ສີພຸກ ວົງພັກດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ‘ທຶນພັດທະນາເມືອງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ອົງການບໍລິຫານລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກຽມພ້ອມ ໃຫ້ແກ່ການເຮັດ ທົດລອງວຽກງານ 3 ສ້າງ ໂດຍການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນດ້ານການວາງແຜນ, ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າ’. ທຶນພັດທະນາເມືອງໄດ້ຊ່ວຍໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນເພື່ອສະໜອງການບໍລິການທີ່ດີ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະ ປະຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ສໍາລັບປີ 2013 ທຶນພັດທະນາເມືອງຈະເລິ່ມນໍາໃຊ້ຮູບແບບການຄິດໄລ່ການຈັດສັນທຶນ ໃຫ້ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການປະຕິບັດງານຕົວຈິງ ເພື່ອສ້າງສິ່ງຈູງໃຈໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ມີປະສິດ ທິພາບສູງ.

ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກໍໄດ້ມີຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ຜົນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ວ່າ: ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມດີໃຈ ແລະ ພູມໃຈທີ່ເຫັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທຶນພັດທະນາໄດ້ເປັນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໂດຍສຸມໃສ່ການປັບປຸງການບໍລິການຂອງລັດ; ພ້ອມທັງເຫັນວ່າປະຊາຊົນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂຄງການທຶນພັດທະນາເມືອງໂດຍກົງ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການຂະຫຍາຍວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

ນອກນັ້ນ ຄະນະຜູ້ແທນກໍໄດ້ຢ້ຽມຢາມສູນບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວທີ່ເມືອງແປກ ເພື່ອສັງເກດເບິ່ງການສະໜອງການບໍລິການ ຂອງລັດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດ້ມີການປັບປຸງເປັນກ້າວໆມາ. ທ່ານ ດວງຈິດ ຈັ້ງໄຊວ່າງ ໄດ້ກ່າວກັບຄະນະຜູ້ແທນວ່າ: ‘ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກແຜນງານປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເນື່ອງຈາກທຸກໆຂັ້ນຕອນຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນນໍາໃຊ້ພະນັກງານລັດ ແລະ ກົນໄກຂອງລັດທີ່ມີແລ້ວ. ສະນັ້ນ ຮູບແບບນີ້ຈິ່ງເປັນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຢືນຢົງ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງລັດຢ່າງແທ້ຈິງ’

ທັງວຽກງານທຶນພັດທະນາເມືອງ ແລະ ກົນໄກສູນບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວແມ່ນວຽກງານທີ່ສໍາຄັນຂອງແຜນງານປັບປຸງບູລະນະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງທັງສອງວຽກງານລ້ວນແຕ່ເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສ້າງຄວາມ ສາມາດແກ່ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແນໃສ່ການສະໜອງການບໍລິການຂອງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ວ່ອງໄວ ທັງມີການ ປະກອບສ່ວນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ.

 

 

Last Updated on Thursday, 14 March 2013 15:43
 


Photo Gallery

ປະຕິທິນ

June 2019
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6