• Lao (Lao PDR)
  • English (United Kingdom)
MoHA
MoHA

Statistics

Content View Hits : 1764270

Member Login

Online buy Microsoft Office XP Professional
NGPAR
CADEM Fund 2016 PDF Print
There are no translations available.

ແຈ້ງ​ການ

ການສະເໜີໂຄງການເພື່ອຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກທຶນປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ ເພື່ອການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ (ທຶນ ປປຄ) 2016

ແຜນງານ​ປັບປຸງ​ບູລະນະ​ການ​ປົກຄອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ (ປປຄຊ),ກະຊວງ​ພາຍ​ໃນ ຂໍ​ຖື​ເປັນ​ກຽດ​ແຈ້ງ​ມາ​ຍັງ​ບັນດາ​ອົງ​ການຈັດຕັ້ງລັດ​ຂັ້ນສູນ​ກາງ ​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເພື່ອ​ຍື່ນ​ບົດ​ສະ​ເໜີ​ໂຄງການຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກ “ທຶນປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງເພື່ອການພັດ ທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ”ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ​: “ທຶນ ປປຄ  ຫຼື GPAR CADEM Fund”.ທຶນ ປປຄ ​​ແມ່ນ​ທຶນ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ ເພື່ອ​ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່​ອົງ​ກາ​ນຈັດຕັ້ງລັດ​ໃນ​ການ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ໃນໄລຍະໃໝ່, ການຄົ້ນ ຄວ້າ-​ປັບປຸງ​ກົນ​ໄກ, ລະບົບ​ການ​ບໍລິຫານ​ຂອງ​ລັດ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງລັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ອົງການ​ຈັດຕັ້ງທີ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ: ທຸກ​ອົງການ​ຈັດຕັ້ງຂອງລັດ​ ທັງຂັ້ນສູງ​ກາງ ​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ ລວມທັງ​ອົງ​ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ​ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ​/ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຂອງ​ລັດ.

ຂົງ​ເຂດ​ຂອງ​ໂຄງການທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບທຶນ: ​​ໂຄງການ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ໂຄງການ​ທີ່ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ການ​ປັບປຸງ​ບູລະນະ​ກາ​ນປົກຄອງ/ການ​ບໍລິຫານ​ລັດ ​ທີ່​ນອນ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຕ່າງໆ​ ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:

- ການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງຂອງລັດຖະບານ (ສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ);

- ການ​ປັບປຸງ​ການ​ຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະບົບບໍລິຫານລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ

- ການ​ສ້າງ, ປັບປຸງ​ກົນ​ໄກ, ລະບຽບ​ການກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍລິຫານ ແລະ  ການ​ບໍລິການ​ຂອງ​ລັດ

- ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ພັດທະນາ​ບຸກຄະລາ​ກອນ;

- ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ການ​ປັບປຸງ​​ການ​ບໍລິການຂອງລັດ ເຊັ່ນ: ສູນບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວແລະຮູບແບບການບໍລິການອື່ນໆ;

- ການປູກຈິດສໍານຶກໃນການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ການປະຕິບັດລະບຽບກ່ຽວກັບການຈໍລະຈອນ ແລະ ອື່ນໆ

- ການ​ປັບປຸງ​ວຽກ​ງານ​ການວາງ​ແຜນ ແລະ ງົບປະມານ;

- ການ​ປັບປຸງວຽກງານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ເງິນ;

- ວຽກງານທີ່ເປັນບັນຫາກວມລວມທຸກຂະແໜງການ ແລະ ສັງຄົມ(Cross cutting issues)ເຊັ່ນ:ວຽກງານສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂະໜາດຂອງ ທຶນ ປປຄ:ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ທຶນໃຫ້ແຕ່ລະໂຄງການ​ ​ມີ​ເພດານ​ສູງ​ສຸດ​ບໍ່​ເກີນ 80.000.000 ກີບ (ແປດສິບລ້ານ​ກີບ). ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ທຶນສາມາດ​ປະກອບສ່ວນ​ສົມທົບ​ຕາມຄວາມສາມາດຂອງການຈັດຕັ້ງເພື່ອ​ປະກອບ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິ ບັດໂຄງການແລະເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ​ແລະຕໍ່​ເນື່ອງ.

ໄລຍະ​ເວລາ​​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງການ:ຈະ​ເລີ່​ມ​ແຕ່​ເດືອນ ຕຸລາ 2015​​ ​ເຖິງ ​ເດືອນ ມິຖຸນາ 2016.

ເງື່ອນໄຂທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ ປປຄ:

v ອົງການ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ: ລັດວິ​ສະຫະ​ກິດ, ອົງການ​ຈັດຕັ້ງທາງ​ສັງຄົມ ແລະ ອົງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ປປຄ ແລ້ວສອງຄັ້ງ ລຽນຕິດ.

v ກິດຈະ​ກໍາ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ:ທຶນ ປປຄ ຈະບໍ່ພິຈາລະນາບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ມີລັກສະນະ​ລຸ່ມ​ນີ້:

- ຈັດຊື້ອຸປະກອນ ຫຼື ພາຫະນະຮັບ​ໃຊ້​ວຽກ​ງານ​ການ​ບໍລິຫານ​ລັດ​ໂດຍ​ກົງ;

- ຈັດທັດສະນະສຶກສາຢູ່ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

- ການຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແລະຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ບໍລິຫານ​ອື່ນໆ;

- ການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ;

ຂັ້ນຕອນ​ໃນ​ການສະ​ເໜີ​ຂໍທຶນ:

v ຂັ້ນສູນ​ກາງ:

ຂັ້ນຕອນ​ທີ1:  ບັນດາ​ຫົວໜ່ວຍ​ການຈັດຕັ້ງທີ່​ສັງກັດ​ຢູ່​ກະຊວງ-ອົງການ​ສາມາດຍື່ນ​ບົດ​ສະ​ເໜີໂຄງການຕາມແບບຟອມທີ່ກໍາ ນົດໃຫ້ ເຖິງຫ້ອງການຂອງກະຊວງ-ອົງການຂອງຕົນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຫ້ອງການຂອງກະຊວງ-ອົງການ ຈະພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດ​ບູລິ​ມະ​ສິດບົດ​ສະ​ເໜີໂຄງການ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ ​ແລະ ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ທີ່​ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ​ບົດ​ແນະນຳ​ສະບັບ​ນີ້ຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ຫ້ອງການ​ກອງ​ເລຂາ​ແຜນ​ງານ ປປຄຊ ຕາມ​ກໍານົດ​ເວລາ (ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 2 ບົດສະເໜີໂຄງການ/ ກະຊວງ ຫຼື ອົງການ)

v ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ:

ຂັ້ນຕອນ​ທີ 1: ບັນດາ​ຫົວໜ່ວຍ​ການຈັດຕັ້ງທີ່​ສັງກັດ​ຢູ່​ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ​ ຈະຍື່ນ​ບົດ​ສະ​ເໜີໂຄງການຕາມແບບຟອມ ທີ່ກໍານົດໃຫ້ ເຖິງພະແນກພາຍໃນຂອງແຂວງ (ພະແນກ/ຫ້ອງການໜຶ່ງສາມາດສົ່ງບົດສະເໜີໂຄງການໄດ້ 01 ໂຄງການ).

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ພະແນກພາຍໃນຂັ້ນແຂວງ ຈະພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດ​ບູລິ​ມະ​ສິດ ບົດ​ສະ​ເໜີໂຄງການ ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ ​ແລະ ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ທີ່​ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ​ບົດ​ແນະນຳ​ສະບັບ​ນີ້ຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ. ຈາກນັ້ນ ພະແນກພາຍໃນຂັ້ນແຂວງຈະສົ່ງເຖິງຫ້ອງການ​ກອງ​ເລຂາ​ແຜນ​ງານ ປປຄຊ ຕາມ​ກໍານົດ​ເວລາ, ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 5 ບົດສະເໜີໂຄງການ/01​ ແຂວງ (ທັງ​ຂັ້ນ​ແຂວງ ​ແລະ ​ຂັ້ນ​ເມືອງ).

ການຄັດເລືອກບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະ ການແຈ້ງຜົນ

ທີມງານວິຊາການ (Technical Working Group) ຂອງທຶນ ປປຄ ທີ່ປະກອບມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນຈະຄັດເລືອກ​ບົດສະເໜີ ໂຄງການໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້, ຈາກນັ້ນບົດສະເໜີໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນຈະໄດ້​ສະ​ເໜີ​ ແລະ ຖືກ​ຄັດ​ເລືອກ​ຂັ້ນສຸດ​ທ້າຍ​ໂດຍ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມ​ຄອງ​ທຶນ ປປຄ. ​

ກະຊວງພາຍໃນຈະໄດ້ແຈ້ງຜົນການເລືອກ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນດາ​ອົງການທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ແລະ ພະແນກພາຍໃນ​ຂອງ​​ແຂວງ​ຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນກັນຍາ 2015. ເນື່ອງຈາກໃນແຕ່ລະປີມີບົດສະເໜີໂຄງການຈໍານວນຫຼາຍ, ສະນັ້ນ ການແຈ້ງການຜົນການຄັດເລືອກ ຈະແຈ້ງເຖິງອົງການທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ.

ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສາມາດນຳສົ່ງແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການເຖິງຫ້ອງການກອງເລຂາ ແຜນງານ ປປຄຊ, ກົມ​ແຜນການ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື, ກະຊວງພາຍໃນ ກ່ອນວັນທີ 14 ສິງຫາ 2015.

(ຫາກສົ່ງຊ້າກ່ວາວັນທີ່ໆກໍານົດໄວ້ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ)

ເພື່ອໃຫ້ການປະກອບເອກະສານຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງທຶນ ປປຄ ຜູ້ສົນໃຈຄວນສຶກສາບົດແນະນໍາທຶນ ປປຄ ກ່ອນການຂຽນ ແລະ ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດໄດ້ຕື່ມທີ່ຫ້ອງການກອງເລຂາແຜນງານ ປປຄຊ (NGPAR). ກະຊວງ​ພາຍ​ໃນ, ຄຸ້ມ​ນາ​ໄຮ່​ດຽວ, ​ເມືອງ​ຈັນທະ​ບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງຈັນ, ​ໂທລະ​ສັບ:​ 021 212710 ; 243028; ​ແຟັກ: 021 217619, ອີ​ເມ​ວ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

(​ສາມາດ​ດາວ​ໂຫຼດ​​ແບບ​ຟອມແລະ ບົດແນະນໍາ​ໄດ້​ທີ່​ລຸ່ມນີ້)

1. ດາວໂລດຟອມ 2016

2. ຄູ່ມືການປະກອບຟອມ 2016


Last Updated on Tuesday, 14 July 2015 14:54
 
Governance and Capacity Development in Public Sector Management Project PDF Print
There are no translations available.

ໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການພາກລັດ

Governance and Capacity Development in Public Sector Management Project


 
District Development Fund (DDF) and initiatives on 3 Sang PDF Print

ddf-01

DDF high level delegation, led by Mr. Syphouk VONGPAKDY, Assistant to Minister of Home Affairs, visits new school in Nonghet Districts, Xiengkhouang Province, supported by DDF facility of NGAPR

ddf-02

One Door Service in Pek District, Xiengkhouang province – supported by NGPAR.

 

District Development Fund (DDF) and initiatives on 3 Sang

The National Governance and Public Administration Reform programme (NGPAR) is being implemented by the Ministry of Home Affairs, in collaboration with provincial and District administrations across the country. DDF is a key component under NGPAR focused on effectiveness of service delivery, inspired by Prime Minsiter Instuction No. 01/2000 which has now been upgraded by 3 Sang or 3 Builds pilot.

“The DDF has helped prepare local administrations for the implementation of the national pilot on devolution of authority to local levels – the ‘3 Builds pilot’ ” – stated Mr Syphouk Vongpakdy, Assistant to the Minister for Home Affairs, during a recent fact finding mission in Xiengkhouang province. He was there leading a 3 day high level delegation to see the results of support being given under the National GPAR programme 2011-2015.

During the field visit, the high level representatives from agencies directly supporting the NGPAR Programme, UN Development Programme (UNDP), UN Capital Development Fund (UNCDF), Swiss Agency for International Cooperation (SDC), European Union Delegation, Oxfam Novib and concerned central and local officials, were able to see the increased capacity evident at local levels.

In particular, the delegation visited a number of sites and spoke with beneficiaries of the DDF and ODS. The District Development Fund (DDF) and One Door Service (ODS) centres are core parts of the NGPAR programme, which is strengthening the institutional frameworks and capacity of local public administration to improve the access and delivery of services, focusing on the achievement of the MDG. The DDF is increasing capacity of local officials in planning, budgeting and project implementation, leading to better delivery of services that improve the lives of the poor, especially in rural areas of Lao PDR, through formula base and equity focused block grants to the districts. From 2013 DDF will establish district level Performance Based Block Grants, which will provide incentives for improved overall performance linked to the local administration mandate. The visitors could see how the One Door Service, visited in Pek District, had already improving access to citizen services. Mr Syphouk Vongpakdy encouraged the expansion of the ODS services offered, including NPA registration, in line with the recently expanded devolved authority given to districts under the ‘3 Builds’ pilot, in which Pek District was also participating.

The DDF and ODS services were warmly welcomed by the provincial and district authorities , said Mr DouangChit Changxayvang, Vice Governor of Xiengkhouang Province, who told the visitors that they “ were very effective and cost efficient as they were being operated entirely by existing government officials and systems without the need for parallel systems or additional overhead costs”. He welcomed this approach as “a good model of sustainable development, as it aligned with national systems and was owned by the government from the outset”.

 

 

Last Updated on Thursday, 14 March 2013 15:43
 


Photo Gallery

Calendar

July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3