• ພາສາລາວ
  • English (United Kingdom)

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງ:

Content View Hits : 1753322

ສະມາຊິກ:

Online buy Microsoft Office XP Professional
CADEM Fund 2016 PDF Print

ແຈ້ງ​ການ

ການສະເໜີໂຄງການເພື່ອຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກທຶນປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ ເພື່ອການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ (ທຶນ ປປຄ) 2016

ແຜນງານ​ປັບປຸງ​ບູລະນະ​ການ​ປົກຄອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ (ປປຄຊ),ກະຊວງ​ພາຍ​ໃນ ຂໍ​ຖື​ເປັນ​ກຽດ​ແຈ້ງ​ມາ​ຍັງ​ບັນດາ​ອົງ​ການຈັດຕັ້ງລັດ​ຂັ້ນສູນ​ກາງ ​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເພື່ອ​ຍື່ນ​ບົດ​ສະ​ເໜີ​ໂຄງການຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກ “ທຶນປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງເພື່ອການພັດ ທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ”ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ​: “ທຶນ ປປຄ  ຫຼື GPAR CADEM Fund”.ທຶນ ປປຄ ​​ແມ່ນ​ທຶນ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ ເພື່ອ​ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່​ອົງ​ກາ​ນຈັດຕັ້ງລັດ​ໃນ​ການ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ໃນໄລຍະໃໝ່, ການຄົ້ນ ຄວ້າ-​ປັບປຸງ​ກົນ​ໄກ, ລະບົບ​ການ​ບໍລິຫານ​ຂອງ​ລັດ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງລັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ອົງການ​ຈັດຕັ້ງທີ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ: ທຸກ​ອົງການ​ຈັດຕັ້ງຂອງລັດ​ ທັງຂັ້ນສູງ​ກາງ ​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ ລວມທັງ​ອົງ​ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ​ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ​/ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຂອງ​ລັດ.

ຂົງ​ເຂດ​ຂອງ​ໂຄງການທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບທຶນ: ​​ໂຄງການ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ໂຄງການ​ທີ່ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ການ​ປັບປຸງ​ບູລະນະ​ກາ​ນປົກຄອງ/ການ​ບໍລິຫານ​ລັດ ​ທີ່​ນອນ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຕ່າງໆ​ ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:

- ການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງຂອງລັດຖະບານ (ສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ);

- ການ​ປັບປຸງ​ການ​ຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະບົບບໍລິຫານລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ

- ການ​ສ້າງ, ປັບປຸງ​ກົນ​ໄກ, ລະບຽບ​ການກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍລິຫານ ແລະ  ການ​ບໍລິການ​ຂອງ​ລັດ

- ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ພັດທະນາ​ບຸກຄະລາ​ກອນ;

- ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ການ​ປັບປຸງ​​ການ​ບໍລິການຂອງລັດ ເຊັ່ນ: ສູນບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວແລະຮູບແບບການບໍລິການອື່ນໆ;

- ການປູກຈິດສໍານຶກໃນການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ການປະຕິບັດລະບຽບກ່ຽວກັບການຈໍລະຈອນ ແລະ ອື່ນໆ

- ການ​ປັບປຸງ​ວຽກ​ງານ​ການວາງ​ແຜນ ແລະ ງົບປະມານ;

- ການ​ປັບປຸງວຽກງານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ເງິນ;

- ວຽກງານທີ່ເປັນບັນຫາກວມລວມທຸກຂະແໜງການ ແລະ ສັງຄົມ(Cross cutting issues)ເຊັ່ນ:ວຽກງານສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂະໜາດຂອງ ທຶນ ປປຄ:ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ທຶນໃຫ້ແຕ່ລະໂຄງການ​ ​ມີ​ເພດານ​ສູງ​ສຸດ​ບໍ່​ເກີນ 80.000.000 ກີບ (ແປດສິບລ້ານ​ກີບ). ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ທຶນສາມາດ​ປະກອບສ່ວນ​ສົມທົບ​ຕາມຄວາມສາມາດຂອງການຈັດຕັ້ງເພື່ອ​ປະກອບ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິ ບັດໂຄງການແລະເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ​ແລະຕໍ່​ເນື່ອງ.

ໄລຍະ​ເວລາ​​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງການ:ຈະ​ເລີ່​ມ​ແຕ່​ເດືອນ ຕຸລາ 2015​​ ​ເຖິງ ​ເດືອນ ມິຖຸນາ 2016.

ເງື່ອນໄຂທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ ປປຄ:

v ອົງການ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ: ລັດວິ​ສະຫະ​ກິດ, ອົງການ​ຈັດຕັ້ງທາງ​ສັງຄົມ ແລະ ອົງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ປປຄ ແລ້ວສອງຄັ້ງ ລຽນຕິດ.

v ກິດຈະ​ກໍາ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ:ທຶນ ປປຄ ຈະບໍ່ພິຈາລະນາບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ມີລັກສະນະ​ລຸ່ມ​ນີ້:

- ຈັດຊື້ອຸປະກອນ ຫຼື ພາຫະນະຮັບ​ໃຊ້​ວຽກ​ງານ​ການ​ບໍລິຫານ​ລັດ​ໂດຍ​ກົງ;

- ຈັດທັດສະນະສຶກສາຢູ່ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

- ການຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແລະຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ບໍລິຫານ​ອື່ນໆ;

- ການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ;

ຂັ້ນຕອນ​ໃນ​ການສະ​ເໜີ​ຂໍທຶນ:

v ຂັ້ນສູນ​ກາງ:

ຂັ້ນຕອນ​ທີ1:  ບັນດາ​ຫົວໜ່ວຍ​ການຈັດຕັ້ງທີ່​ສັງກັດ​ຢູ່​ກະຊວງ-ອົງການ​ສາມາດຍື່ນ​ບົດ​ສະ​ເໜີໂຄງການຕາມແບບຟອມທີ່ກໍາ ນົດໃຫ້ ເຖິງຫ້ອງການຂອງກະຊວງ-ອົງການຂອງຕົນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຫ້ອງການຂອງກະຊວງ-ອົງການ ຈະພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດ​ບູລິ​ມະ​ສິດບົດ​ສະ​ເໜີໂຄງການ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ ​ແລະ ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ທີ່​ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ​ບົດ​ແນະນຳ​ສະບັບ​ນີ້ຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ຫ້ອງການ​ກອງ​ເລຂາ​ແຜນ​ງານ ປປຄຊ ຕາມ​ກໍານົດ​ເວລາ (ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 2 ບົດສະເໜີໂຄງການ/ ກະຊວງ ຫຼື ອົງການ)

v ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ:

ຂັ້ນຕອນ​ທີ 1: ບັນດາ​ຫົວໜ່ວຍ​ການຈັດຕັ້ງທີ່​ສັງກັດ​ຢູ່​ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ​ ຈະຍື່ນ​ບົດ​ສະ​ເໜີໂຄງການຕາມແບບຟອມ ທີ່ກໍານົດໃຫ້ ເຖິງພະແນກພາຍໃນຂອງແຂວງ (ພະແນກ/ຫ້ອງການໜຶ່ງສາມາດສົ່ງບົດສະເໜີໂຄງການໄດ້ 01 ໂຄງການ).

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ພະແນກພາຍໃນຂັ້ນແຂວງ ຈະພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດ​ບູລິ​ມະ​ສິດ ບົດ​ສະ​ເໜີໂຄງການ ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ ​ແລະ ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ທີ່​ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ​ບົດ​ແນະນຳ​ສະບັບ​ນີ້ຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ. ຈາກນັ້ນ ພະແນກພາຍໃນຂັ້ນແຂວງຈະສົ່ງເຖິງຫ້ອງການ​ກອງ​ເລຂາ​ແຜນ​ງານ ປປຄຊ ຕາມ​ກໍານົດ​ເວລາ, ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 5 ບົດສະເໜີໂຄງການ/01​ ແຂວງ (ທັງ​ຂັ້ນ​ແຂວງ ​ແລະ ​ຂັ້ນ​ເມືອງ).

ການຄັດເລືອກບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະ ການແຈ້ງຜົນ

ທີມງານວິຊາການ (Technical Working Group) ຂອງທຶນ ປປຄ ທີ່ປະກອບມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນຈະຄັດເລືອກ​ບົດສະເໜີ ໂຄງການໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້, ຈາກນັ້ນບົດສະເໜີໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນຈະໄດ້​ສະ​ເໜີ​ ແລະ ຖືກ​ຄັດ​ເລືອກ​ຂັ້ນສຸດ​ທ້າຍ​ໂດຍ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມ​ຄອງ​ທຶນ ປປຄ. ​

ກະຊວງພາຍໃນຈະໄດ້ແຈ້ງຜົນການເລືອກ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນດາ​ອົງການທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ແລະ ພະແນກພາຍໃນ​ຂອງ​​ແຂວງ​ຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນກັນຍາ 2015. ເນື່ອງຈາກໃນແຕ່ລະປີມີບົດສະເໜີໂຄງການຈໍານວນຫຼາຍ, ສະນັ້ນ ການແຈ້ງການຜົນການຄັດເລືອກ ຈະແຈ້ງເຖິງອົງການທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ.

ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສາມາດນຳສົ່ງແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການເຖິງຫ້ອງການກອງເລຂາ ແຜນງານ ປປຄຊ, ກົມ​ແຜນການ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື, ກະຊວງພາຍໃນ ກ່ອນວັນທີ 14 ສິງຫາ 2015.

(ຫາກສົ່ງຊ້າກ່ວາວັນທີ່ໆກໍານົດໄວ້ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ)

ເພື່ອໃຫ້ການປະກອບເອກະສານຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງທຶນ ປປຄ ຜູ້ສົນໃຈຄວນສຶກສາບົດແນະນໍາທຶນ ປປຄ ກ່ອນການຂຽນ ແລະ ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດໄດ້ຕື່ມທີ່ຫ້ອງການກອງເລຂາແຜນງານ ປປຄຊ (NGPAR). ກະຊວງ​ພາຍ​ໃນ, ຄຸ້ມ​ນາ​ໄຮ່​ດຽວ, ​ເມືອງ​ຈັນທະ​ບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງຈັນ, ​ໂທລະ​ສັບ:​ 021 212710 ; 243028; ​ແຟັກ: 021 217619, ອີ​ເມ​ວ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

(​ສາມາດ​ດາວ​ໂຫຼດ​​ແບບ​ຟອມແລະ ບົດແນະນໍາ​ໄດ້​ທີ່​ລຸ່ມນີ້)

1. ດາວໂລດຟອມ 2016

2. ຄູ່ມືການປະກອບຟອມ 2016


Last Updated on Tuesday, 14 July 2015 14:54
 

Photo Gallery

ປະຕິທິນ

June 2019
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6