• ພາສາລາວ
 • English (United Kingdom)

ເມນູ

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງ:

Content View Hits : 1577194

ສະມາຊິກ:

Online buy Microsoft Office XP Professional
ວຽກງານ 3 ສ້າງພະແນກ PDF Print

 

ໂດຍປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 03/ກມສພ, ຄຳສັ່ງເລກທີ 16/ນຍ, ກໍ່ຄືມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳພັກແຂວງເລກທີ 162/ຄປພຂ-ຫຼບ ພະແນກ ພາຍໃນ ແຂວງຫຼວງພະບາງກໍ່ແມ່ນພະແນກໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນ 15 ພະແນກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການເຮັດທົດລອງວຽກງານທົດລອງ 3 ສ້າງຄື: ສ້າງແຂວງເປັນ ຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ: ພະແນກພາຍໃນແຂວງກໍ່ໄດ້ຕັ້ງ ໜ້າຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳກ່ຽວກັບວຽກງານ 3 ສ້າງຂອງຂະແໜງພາຍໃນເປັນຕົ້ນ

ພະແນກພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະໄດ້ຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງຂອງພະແນກເຊິ່ງມີຜົນສຳເລັດດັ່ງນີ້:

 

 

 

ດ້ານນິຕິກຳ

 1. ລະບຽບການຕ່າງໆກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບ້ານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງທີ່ກະຊວງພາຍ ໃນໄດ້ປະກາດໃຊ້ນັ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 3 ເມືອງ ແລະ 6 ບ້ານເປົ້າໜາຍສາມສ້າງເຊັ່ນ:     ຂໍ້ຕົກ ລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພາຍໃນ, ເລກທີ່ 674/ພນ ລົງວັນທີ່ 27/9/2012 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານ.

-      ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພາຍໃນ, ເລກທີ 770/ພນ ລົງວັນທີ່ 31 ຕຸລາ 2012 ວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ເອກະສານກ່ຽວກັບການຈົດລະບຽບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

-      ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພາຍໃນ, ສະບັບເລກທີ່ 633/ພນ ລົງວັນທີ່  14/9/2012 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຍົກຍ້າຍຂອງພົນລະເມືອງ.

ນອກຈາກນີ້, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽບການເກີດ,ການແຕ່ງດອງ, ການຢ່າຮ້າງ, ການເສີຍຊີວິດ ແລະ ການຍົກຍ້າຍກໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ພວມດຳເນີນໄປໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ.

 1. ບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆຂອງພະແນກພາຍໃນ ແລະ ຫ້ອງການພາຍໃນຂັ້ນເມືອງກໍໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ບົດແນາະນຳ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆຫຼາຍສະບັບເປັນຕົ້ນ:

-      ບົດແນາະນຳຂອງຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນ, ເລກທີ 427/ພພນ.ຫຼບ ລົງວັນທີ່ 23/10/2012 ກ່ຽວກັບການ ປັບປຸງ  ແລະ ສັບຊ້ອນກົງຈັກຂອງຫ້ອງການພາຍໃນຂັ້ນເມືອງ.

-      ຄຳແນະນຳຂອງຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນ, ເລກທີ່ 447/ພພນ.ຫຼບ ລົງວັນທີ 25/10/2012 ກ່ຽວກັບການຈົດ ທະບຽບ,  ການເກັບກຳສະຖິຕິພົນລະເມືອງ, ການຄຸ້ມຄອງຍົກຍ້າຍພົນລະເມືອງ.

-      ຄໍາແນະນຳ, ລົງວັນທີ່ 465/ພພນ, ລົງວັນທີ່ 6/11/2012 ວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າທຳນາມຕ່າງໆຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ.

-      ຄຳແນະນຳ, ເລກທີ່ 501/ພພນ. ລົງວັນທີ່ 20/11/2012 ວ່າດ້ວຍການສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂວງ ຮອບດ້ານ, ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາຂອງຂະແໜງພາຍໃນ.

-       ບົດແນະນຳ, ເລກທີ່ 509/ພພນ ລົງວັນທີ່ 26/11/2012 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ, ເນື້ອໃນກອງ ປະຊຸມວຽກງານ 3 ສ້າງ.

-       ຂໍ້ກຳນົດຊົ່ວຄາວວ່າດ້ວຍກົດລະບຽບຂອງບ້ານ, ສະບັບເລກທີ່ 312/ພພນ ລົງວັນທີ່ 23 / 4 /2013.

-      ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພາຍໃນຂັ້ນບ້ານ, ສະບັບເລກທີ່ 268/ພພນ.

ນອກຈາກນີ້,ຍັງມີບົດແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການອື່ນໆຈຳນວນໜື່ງ,  ເພື່ອເປັນບ່ອນໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການພາຍ ໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ  ອົງການປົກຄອງບ້ານໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງ.

. ດ້ານໂຄງປະກອບກົງຈັກ ແລະ ກົນໄກປະຕິບັດຂອງກົງຈັກບໍລິຫານຂອງພະແນກພາຍໃນແຂວງ ແລະຫ້ອງການພາຍ

ໃນຂັ້ນເມືອງ.

 1. ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດໜ້າທີ່  ແລະ  ຂອບເຂດສິດຂອງກະຊວງພາຍໃນ, ພະແນກພາຍໃນແຂວງ, ຫ້ອງການພາຍໃນຂັ້ນເມືອງ, ຕາມດຳລັດ 253/ນຍ ລົງວັນທີ່ 19 ສີງຫາ 2011, ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພາຍໃນ, ສະບັບເລກທີ່ 123/ພນ ລົງວັນທີ່ 11 ພະຈິກ 2011 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ, ສະບັບເລກທີ່ 252,  ລົງວັນທີ່ 15 ພຶດສະພາ 2012 ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ, ເຊື່ອມຊືມຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊີ່ງ, ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີບັນຫາຫຸ້ຍງຍາກຫຼາຍປະການເປັນຕົ້ນ:

-      ບັນຫາການແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ການບັນຈຸຊັບຊ້ອນ, ການຄັດເລືອກສອບເສັງລັດຖະກອນຍັງມີການພົວພັນ ກັບຫຼາຍພາກສ່ວນໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງພາຍໃນກັບຄະນະຈັດຕັ້ງແຕ່ລະຂັ້ນ, ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງຂັ້ນ ແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ.

-      ການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງເປັນຕົ້ນ: ແມ່ນການຈົດທະບຽບການເກີດ, ການແຕ່ງດອງ, ການຢ່າຮ້າງ, ການຍົກ ຍ້າຍ ແລະ ການເສຍຊີວິດ ຍັງມີລັກສະນະກ້າວກາຍກັນລະຫ່ວາງພະແນກພາຍໃນ ກັບ ຫ້ອງການພາຍໃນຂັ້ນ ເມືອງ.

-      ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງການຍົກຍ້າຍຂອງພົນລະເມືອງລະຫ່ວາງຂະແໜງພາຍໃນ ກັບ ເຈົ້າໜ້າທີ ປກສ ແຂວງ, ເມືອງຍັງມີຄວາມສັບສົນ.

 1. ກົງຈັກຂອງພະແນກພາຍໃນ ຫ້ອງການໃນຂັ້ນເມືອງ, ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້, ທາງພະແນກໄດ້ສຳເລັດການປັບປຸງຢູ່ຂັ້ນພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການພາຍໃນຂັ້ນເມືອງ, ບົນພື້ນຖານມີການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ, ປະກອບບຸກຄາລາກອນໃສ່ແຕ່ລະຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານຕາມຄວາມເໜາະສົມ.

-      ຂັ້ນພະແນກ ປະກອບມີຫົວໜ້າພະແນກ 1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 3 ທ່ານ, ມີຫົວໜ້າຂະແໜງ 9 ທ່ານ,ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ 14 ທ່ານ ຍິງ 3 ທ່ານມີພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທັງໜົດ  42  ຍີງ  13 ຄົນ.

-      ຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງປະກອບມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ 12 ທ່ານ ຍີງ 1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 15  ທ່ານ, ຍີງ

1  ທ່ານ, ມີພະນັກງານທັງໜົດ 99 ຄົນຍີງ 28 ຄົນ. ໄປພ້ອມກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງນັ້ນ, ທາງພະແນກກໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມມຈຳນວນໜຶ່ງເປັນຕົ້ນການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ, ການກຳນົດຕຳແໜງງານ, ຝຶກອົບຮົມການຂຽນແຜນຍຸດທະສາດ. ນອກຈາກນີ້ທາງພະແນກຍັງໄດ້ອອກບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະວຽກງານຢ່າງຈະແຈ້ງ.

 1. ລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງທົດລອງສາມສ້າງແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງພະນັກງານຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມະຕິເລກທີ 03 / ກມສພ ແລະ ຄຳສັ່ງເລກທີ່ 16/ ນຍ, ແມ່ນໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະຂັ້ນດັ່ງນີ້:

-      ຂັ້ນແຂວງ: ເຈົ້າແຂວງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຂັ້ນຫົວໜ້າຂະແໜງ 57​  ຄົນ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ  59  ຄົນ, ປົດຕຳແໜງບໍ່ມີ.

-      ຂັ້ນເມືອງ: ເຈົ້າເມືອງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 6  ຄົນ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ  13   ຄົນ.

ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ ແຕ່ລະຂັ້ນບົນພື້ນຖານໄດ້ຮັບການສະເໜີຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ, ໂດຍຜ່ານຂະແໜງພາຍໃນແຕ່ລະຂັ້ນເປັນຜູ້ຄົ້ນຄ້ວາມີຄຳເຫັນໃຫ້ຄະນະຈັດຕັ້ງແຕ່ລະຂັ້ນເປັນຜູ້ສະ ເໜີເຈົ້າແຂວງ ແລະ ເຈົ້າເມືອງແຕ່ງຕັ້ງ,

 1. ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະອົງການປົກຄອງບ້ານສາມສ້າງ ( 6 ບ້ານ )ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ່ 674 / ພນ ລົງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2012 ປະກອບດ້ວຍ 4 ໜ່ວຍງານກໍ່ໄດ້ບັນຈຸບຸກຄະລາກອນ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ໄປພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ໄດ້ບຳລຸງຝຶກອົບຮົມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ;  ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງບ້ານ, ປະກອບມີນາຍບ້ານ, ຮອງນາຍບ້ານໃຫຍ່ 3 ທ່ານ, ບ້ານນ້ອຍມີຮອງນາຍບ້ານ 2 ທ່ານ, ນາຍບ້ານ ແລະ ຮອງນາຍບ້ານເປັນຫົວໜ້າແຕ່ລະໜ່ວຍງານ.

. ດ້ານບຸກຄະລາກອນ.

 1. ນັບແຕ່ໄດ້ດຳເນີນວຽກງານສາມສ້າງມາເຖິງປະຈຸບັນ, ສະພາບການແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕຳແໜງພະນັກງານພະແນກພາຍໃນ, ຫ້ອງການພາຍໃນຂັ້ນເມືອງແມ່ນອີງໃສ່ມາດຖານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ອີງໃສ່ຄວາມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄຳສັ່ງ, ລະບຽບ ການ, ບົດແນະນຳທີ່ຂັ້ນເທິງວາງໄວ້, ເຮັດໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ, ຮາກຖານ,ມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.
 2. ການປະກອບພະນັກ-ງານລັດຖະກອນທີ່ປະກອບເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງຂອງພະແນກພາຍໃນແຂວງ, ຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງໂດຍສະເພາະ 3 ເມືອງ ເປົ້າໜາຍສາມສ້າງ, ບົນພື້ນຖານໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ຫຼື ສຳພາດດ້ວຍປາກເປົ້າ, ແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສອບເສັງ, ຜ່ານການເລືອກເຝັ້ນດັ່ງກ່າວສາມາດຄັດເລືອກໄດ້ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນທີ່ໄດ້ມາດຖານສົມຄວນ, ແຕ່ມີຈຳນວນໜື່ງທີ່ເປັນອາສາສະໜັກມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ, ທີ່ຖືກໄປປະຈຳຢູ່ກຸ່ມບ້ານ, ພາຍຫຼັງທີ່ມີຕົວເລກສາມສ້າງແບ່ງໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງ, ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວກໍ່ຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນຫ້ອງການຕ່າງໆ, ມີບາງຄົນກໍ່ບໍ່ໄດ້ມາດຖານ, ວິຊາສະເພາະບໍ່ໃກ້ຄຽງກັບວຽກງານຕົວຈີງ. ດ້ວຍເຫດຜົນ ດັ່ງກ່າວຈື່ງໄດ້ສ້າງຄວາມຫຸ້ຍງຍາກໃນການແກ້ໄຂ.
 3. ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຫ້ອງການພາຍໃນລົງຊ່ວຍອົງການປົກຄອງບ້ານທົດລອງສາມສ້າງແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຄຳແນະນຳຂອງກະຊວງພາຍໃນ ເລກທີ່ 04/ພນ ລົງວັນທີ່ 14/9/2012 ກ່ຽວກັບພະນັກງານພາຍໃນລົງຊ່ວຍບ້ານ ແລະ ເຮັດຕາມໜ້າທີ່, ປະກອບມີ 12 ໜ້າທີ່. ຜ່ານການປະຕິບັດມານັ້ນ, ອົງການປົກຄອງບ້ານແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານຮູ້ເຄື່ອນໄຫວບໍລິຫານບ້ານດີຂື້ນກ່ວາເກົ່າ.
 4. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເຂົ້າສູ່ລະບົບເປັນເອກະພາບ, ນາຍບ້ານ, ຮອງນາຍບ້ານ ແລະ ບັນດາໜ່ວຍງານຊ່ວຍວຽກຂັ້ນບ້ານເປົ້າໜາຍທົດລອງສາມສ້າງ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວຽກງານຕ່າງໆເຊັ່ນ:

-      ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 674/ພນ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານ.

-      ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ່ 633/ພນ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຍົກຍ້າຍພົນລະເມືອງ.

 

ພະແນກພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ລົງປັບປຸງອົງການປົກຄອງບ້ານໃນ 3 ເມືອງ ແລະ 6 ບ້ານ 3 ສ້າງຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 674/ພນ ແລະ ບັນຈຸບຸກຄະລາກອນເຂົ້າໃສ່ 4 ໜ່ວຍງານຄື:​

1 ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ແລະ ການປົກຄອງ

2 ໜ່ວຍງານເສດຖະກິດ

3 ໜ່ວຍງານ ປກສ-ປກຊ

4 ໜ່ວຍງານ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ , ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ຝືກອົບຮົມ ແລະ ຍົກຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ອົງການປົກຄອງບ້ານ, ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງຮໍ່າຮຽນເອກະສານຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ສິດໜ້າທີ່ ຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວັນທີ່ 29 ເມສາ ຫາ 3 ພຶດສະພາ 2013 ຈຶ່ງໄດ້ສຳເລັດ

ຮູບພາບການລົງເຄື່ອນໄຫວ

2013-04-30_08.13.41

2013-05-03_14.31.14

2013-04-30_10.01.47

 

 

Last Updated on Saturday, 08 June 2013 21:42
 

Photo Gallery

ປະຕິທິນ

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5