• ພາສາລາວ
  • English (United Kingdom)

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງ:

Content View Hits : 1753319

ສະມາຊິກ:

Online buy Microsoft Office XP Professional
District Development Fund (DDF) and initiatives on 3 Sang PDF Print

ddf-01

ຄະນະຜູ້ແທນ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ສີພຸກວົງພັກດີ, ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນທີ່ເມືອງໜອງແຮດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທຶນພັດທະນາເມືອງ

ddf-02

ຮູບ ສູນບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ທີ່ເມືອງແປກແຂວງຊຽງຂວາງ ສະນັບສະໜູນໂດຍແຜນງານປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ

ບົດຂ່າວ

ຄະນະນໍາກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ອົງການຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຜົນສໍາເລັດຂອງວຽກງານທຶນພັດທະນາເມືອງ

ແຜນງານປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ (NGPAR) ແມ່ນແຜນງານໄລຍະໃໝ່ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງພາຍໃນ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ທຶນພັດທະນາເມືອງ ຫຼື District Development Fund ກໍແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງແຜນງານ ປັບປຸງບູລະ ນະການປົກຄອງ ທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ການປັບປຸງການບໍລິຫານລັດ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການຂອງລັດໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ເປັນການລິເລີ່ມຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງແນະນໍາເລກທີ 01/ນຍ ປີ2000 ວ່າດ້ວຍການຫັນແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍແຜນການ-ງົບປະມານ ແລະ ບ້ານເປັນ ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງປະຈຸບັນກາຍເປັນແນວທາງ ຂອງພັກດັ່ງມະຕິກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ເລກທີ 03 ວ່າດ້ວຍການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວ ໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວ ໜ່ວຍພັດທະນາ (3 ສ້າງ).

ທ່ານ ສີພຸກ ວົງພັກດີ, ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນຈາກບັນອົງການຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແຜນງານປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ລົງຢ້ຽມຢາມເບິ່ງຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນງານ/ໂຄງການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການປະຕິບັດໂຄງການທຶນພັດທະນາເມືອງ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນແຂວງຊຽງຂວາງເປັນເວລາ 3 ວັນ ເຊິ່ງຄະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນຈາກອໍານາດ ການປົກຄອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ຕາງໜ້າໂດຍທ່ານ ດວງຈິດ ຈັ້ງໄຊວ່າງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຊຽງຂວາງ. ອົງການຄູ່ຮ່ວມພັດ ທະນາຂອງ ແຜນງານທີ່ໄດ້ຮ່ວມລົງຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ ອົງການ UNDP, UNCDF, SDC, Oxfam Novib ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ. ໃນໄລຍະການລົງຢ້ຽມຄັ້ງນີ້ ບັນດາຜູ້ແທນກໍໄດ້ມີໂອກາດໂອ້ລົມ ແລະ ປຶກສາຫາລືບັນຫາຕ່າງໆກັບອົງການ ບໍລິຫານລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ລວມມີຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ ພ້ອມທັງໄດ້ໂອ້ລົມກັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການພັດ ທະນາໂດຍ ຜ່ານທຶນພັດທະນາເມືອງ.

ທ່ານ ສີພຸກ ວົງພັກດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ‘ທຶນພັດທະນາເມືອງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ອົງການບໍລິຫານລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກຽມພ້ອມ ໃຫ້ແກ່ການເຮັດ ທົດລອງວຽກງານ 3 ສ້າງ ໂດຍການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນດ້ານການວາງແຜນ, ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າ’. ທຶນພັດທະນາເມືອງໄດ້ຊ່ວຍໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນເພື່ອສະໜອງການບໍລິການທີ່ດີ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະ ປະຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ສໍາລັບປີ 2013 ທຶນພັດທະນາເມືອງຈະເລິ່ມນໍາໃຊ້ຮູບແບບການຄິດໄລ່ການຈັດສັນທຶນ ໃຫ້ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການປະຕິບັດງານຕົວຈິງ ເພື່ອສ້າງສິ່ງຈູງໃຈໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ມີປະສິດ ທິພາບສູງ.

ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກໍໄດ້ມີຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ຜົນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ວ່າ: ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມດີໃຈ ແລະ ພູມໃຈທີ່ເຫັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທຶນພັດທະນາໄດ້ເປັນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໂດຍສຸມໃສ່ການປັບປຸງການບໍລິການຂອງລັດ; ພ້ອມທັງເຫັນວ່າປະຊາຊົນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂຄງການທຶນພັດທະນາເມືອງໂດຍກົງ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການຂະຫຍາຍວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

ນອກນັ້ນ ຄະນະຜູ້ແທນກໍໄດ້ຢ້ຽມຢາມສູນບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວທີ່ເມືອງແປກ ເພື່ອສັງເກດເບິ່ງການສະໜອງການບໍລິການ ຂອງລັດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດ້ມີການປັບປຸງເປັນກ້າວໆມາ. ທ່ານ ດວງຈິດ ຈັ້ງໄຊວ່າງ ໄດ້ກ່າວກັບຄະນະຜູ້ແທນວ່າ: ‘ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກແຜນງານປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເນື່ອງຈາກທຸກໆຂັ້ນຕອນຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນນໍາໃຊ້ພະນັກງານລັດ ແລະ ກົນໄກຂອງລັດທີ່ມີແລ້ວ. ສະນັ້ນ ຮູບແບບນີ້ຈິ່ງເປັນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຢືນຢົງ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງລັດຢ່າງແທ້ຈິງ’

ທັງວຽກງານທຶນພັດທະນາເມືອງ ແລະ ກົນໄກສູນບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວແມ່ນວຽກງານທີ່ສໍາຄັນຂອງແຜນງານປັບປຸງບູລະນະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງທັງສອງວຽກງານລ້ວນແຕ່ເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສ້າງຄວາມ ສາມາດແກ່ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແນໃສ່ການສະໜອງການບໍລິການຂອງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ວ່ອງໄວ ທັງມີການ ປະກອບສ່ວນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ.

 

 

Last Updated on Thursday, 14 March 2013 15:43
 

Photo Gallery

ປະຕິທິນ

June 2019
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6