• Lao (Lao PDR)
  • English (United Kingdom)
MoHA
MoHA

Statistics

Content View Hits : 1764261

Member Login

Online buy Microsoft Office XP Professional
ຂໍ້ຕົກລົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ PDF Print
There are no translations available.

 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ


ກະຊວງພາຍໃນ ເລກທີ  118 /ພນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 08 ມີນາ 2012

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ

- ອີງຕາມ ດຳລັດ ສະບັບເລກທີ 253/, ລົງວັນທີ 19 ສິງຫາ 2011 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ;

-  ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

 

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພາຍໃນ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:

ໝວດທີ I

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ  ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມດັ່ງກ່າວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາການບໍລິຫານລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

ມາດຕາ 2. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ຂຽນຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນວ່າ: "ກພລ" ແມ່ນກົມວິຊາການໜຶ່ງ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງພາຍໃນ ດ້ານວຽກງານພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ (ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂັ້ນສູນກາງ, ລະບຽບການບໍລິຫານລັດ, ກົນໄກການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວຂັ້ນສູນກາງ, ຄຸ້ມຄອງຕາປະທັບ ແລະ ນິຕິກຳ) ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 

ໝວດ-ທີ II

 

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3. ໜ້າທີ່

3.1 ຄົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການ ພັດທະນາການ ບໍລິຫານລັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ;

3.2 ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອົງ ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ຂັ້ນເທິງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;

3.3 ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ຂັ້ນສູນກາງ, ລະບຽບການ ບໍລິຫານລັດ, ກົນໄກການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວຂັ້ນສູນກາງ, ການຄຸ້ມຄອງຕາປະທັບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພາຍໃນ ອະນຸມັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;

3.4 ກຳນົດມາດຕະຖານການຈັດຕັ້ງ, ສ້າງບົດວິພາກ ແລະ ບົດສະເໜີໃນການສ້າງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ, ການແຍກ ຫຼື ໂຮມເຂົ້າກັນຂອງກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;

3.5 ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕຳລາ, ເອກະສານຄູ່ມືຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການວິ​ເຄາະ ​ແລະ ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອ ເປັນເຄື່ອງມື ແລະ ບ່ອນອີງໃນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ກົງຈັກລັດກະທັດຮັດ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວມີປະສິດທິພາບ;

3.6 ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານການບໍລິຫານລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງກົມ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;

3.7 ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກຳກ່ຽວກັບ ກົນໄກການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ  ການຄຸ້ມຄອງ ຕາປະທັບ ແລະ ພ້ອມທັງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວຢ່າງປົກກະຕິ;

3.8 ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ;

3.9       ຄົ້ນຄ້ວາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງນິຕິກຳ ຂອງບັນດາອົງການບໍລິຫານລັດ ຕາມການສະເໜີ ຂອງພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ ຂອງກະຊວງພາຍໃນຮ່າງຂຶ້ນ ກ່ອນນຳສະເໜີຂັ້ນທິງພິຈາລະນາ;

3.10 ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ, ຮັບຮອງ ຫລື ຖອນໃບອະນຸຍາດ ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ; ແນະນຳບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການ ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ກວດການ-ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ;

3.11 ຊ່ວຍຄະນະປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວຽກງານປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ພ້ອມທັງປະຕິ ບັດໜ້າທີ່ເປັນຫ້ອງການ ຂອງກອງເລຂາ ຄະນະປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ;

3.12 ຊຸກຍູ້, ແນະນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ລະບຽບບໍລິຫານລັດ, ການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດກົນໄກການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວຢູ່ໃນບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຕາປະທັບ ທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;

3.13   ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາການບໍລິ ຫານລັດແລະ ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພາຍໃນ  ແລະ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

3.14 ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາການ ບໍລິຫານລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພາຍໃນ;

3.15 ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ຂັ້ນເທິງຕົນ.

ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດສິດ

4.1ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພາຍໃນ ເພື່ອ­ນຳສະເໜີອົງການກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີສິດອຳນາດ ສັ່ງໂຈະ ຫຼືລົບລ້າງລະບຽບກາ­ນຕ່າງໆ  ຂອງອົງກາ­ນຈັດຕັ້ງຂັ້­ນສູ­ນກາງວາງອອກ ທີ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ;

4.2ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພາຍໃນ  ເພື່ອ­ນຳສະເໜີອົງກາ­ນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີສິດອຳນາດ ປະຕິບັດວິໄນ ຫຼື ດຳເນີນຄະດີກັບຜູ້ລ່ວງລະເມີດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຕາປະທັບ;

4.3 ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພາຍໃນ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ຍ້ອງຍໍ, ເລື່ອນຊັ້­ນຂັ້­ນ ແລະ ປະຕິ ບັດວິໄ­ນຕໍ່ລັດຖະກອນ­ ຂອງກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ຕາມລະບຽບການທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້;

4.4ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພາຍໃນ ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງຕົ­ນ ໃຫ້ມີຄວາມ ເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງແຕ່ລະໄລຍະ;

4.5 ເຂົ້າພົບຄະນະນຳ, ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືວຽກງານ ຕ່າງໆ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ;

4.6 ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ວິຊາສະເພາະ ຂອງກົມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

4.7  ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງກະຊວງ ພາຍໃນແລະ ພົວພັນກັບຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການມອບໝາຍ;

4.8 ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຂັ້ນເທິງຕົນ.

 

ໝວດທີ III

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5. ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ມີກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ ດັ່ງນີ້:

5.1 ພະແນກ ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ;

5.2 ພະແນກ ພັດທະນາລະບຽບການບໍລິຫານ;

5.3 ພະແນກ ນິຕິກຳ;

5.4 ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ.

ມາດຕາ 6. ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ

6.1 ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ມີຫົວໜ້າກົມ 01 ທ່ານ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ໂດຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ຫົວໜ້າກົມເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພາຍໃນ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ຂອງກົມ ທີ່ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນມາດຕາ 3 ແລະ 4 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;

6.2 ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ມີຮອງຫົວໜ້າກົມ; ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ວິຊາ ການຈຳ ນວນໜຶ່ງ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ບັນຈຸຊັບຊ້ອນໂດຍລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງ ພາຍໃນ ຕາມການສະເໜີ ຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ແລະ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ;

6.3 ຮອງຫົວໜ້າກົມ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າກົມ ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ຂອງກົມ ແລະ ລົງເລິກ ຮັບ ຜິດຊອບວຽກງານໃດໜຶ່ງ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າກົມ. ໃນກໍລະນີຫົວໜ້າກົມ ບໍ່ຢູ່, ຮອງ ຫົວໜ້າກົມຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຮັກສາການແທນຕາມການມອບໝາຍຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

 

ໝວດທີ IV

ໜ້າທີ່ ຂອງ ແຕ່ລະພະແນກ

ມາດຕາ 7. ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ

7.1 ສ້າງຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາການຈັດຕັ້ງໃນ ແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ກະທັດຮັດ, ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ;

7.2 ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດມາດຕະຖານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃນລະບົບກົງຈັກລັດ ພ້ອມທັງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ພາກ ສ່ວນຕ່າງໆໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

7.3 ສ້າງບົດວິພາກ, ບົດສະເໜີ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ, ການແຍກ ຫລື ໂຮມເຂົ້າກັນຂອງ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;

7.4 ຄົ້ນຄວ້າສ້າງເອກະສານຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນປື້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບການວິເຄາະ ແລະ ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ ແລ້ວສະເໜີຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພາຍໃນ ພິຈາລະນາ. ພ້ອມທັງດຳເນີນການແນະນຳ, ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບເອກະສານຄູ່ມືດັ່ງກ່າວ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;

7.5 ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບກຳນົດຂັ້ນຕອນ ແລະ ການກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ໂຄງປະ ກອບ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໆ ເພື່ອນຳສະເໜີ ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາພ້ອມທັງແນະນຳພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

7.6 ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການສະເໜີຂໍສ້າງຕັ້ງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ທີ່ສະ ເໜີມາ;

7.7 ຄົ້ນຄວ້າ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ກວດການ ແລະ ປະເມີນຜົນການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງລັດ ຂັ້ນສູນກາງ ຕາມຂອບ ເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ;

7.8 ເກັບກຳສະຖິຕິການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການນຳ ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ກະຊວງ ເພື່ອ ເປັນຂໍ້ມູນໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງວຽກງານພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຂັ້ນເທິງເປັນປົກກະຕິ;

7.9 ຊ່ວຍຄະນະປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານກ່ຽວກັບວຽກງານປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ພ້ອທັງເປັນຫ້ອງ ການ ຂອງກອງເລຂາ ຄະນະປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ;

7.10  ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາດ້ານວິຊາການ  ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຕາມການອະນຸມັດ ແລະ ຈັດ ກອງປະຊຸມຂອງກອງເລຂາ ຄະນະປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ, ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປັບປຸງກົງຈັກ ການ ຈັດຕັ້ງລັດຖະບານເປັນປົກກະຕິ;

7.11 ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຕາມໂຄງການຂອງກົມ ແລະ ຕາມອະ ນຸມັດ;

7.12 ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຮັດບົດສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ສ້າງແຜນການເຄື່ອນ­ໄຫວວຽກງານ ­ພາຍໃ­ນກົມ; ຕິດຕາມການພິຈາລະ­ນາແກ້ໄຂເອກະສາ­ນ, ການສຳເນົາເອກະສານ, ເອກະສານຂາເຂົ້າຂາອອກ ແລະ ວຽກງາ­ນບໍລິຫາ­ນອື່­ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

7.13 ຄຸ້ມຄອງຈຳ­ນວນພົ­ນ, ຊ່ວຍຄະນະກົມໃນການຕິດຕາມເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດການ­ເປັນຢູ່, ການພັກປະຈຳປີລາ ພັກກະທັນ­ຫັ­ນ, ການເລື່ອນ­ຊັ້ນ-ຂັ້­ນລັດຖະກອນ­ ຂອງລັດຖະກອນພາຍໃ­ນກົມ ແລະ ວຽກງານອື່­ນໆ ກ່ຽວກັບພະນັກ ງານລັດຖະກອນ­;

7.14  ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກໃຫ້ຄະນະກົມຊາບເປັນປົກກະຕິ;

7.15  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ມາດຕາ 8. ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກພັດທະນາລະບຽບການບໍລິຫານ

8.1 ສ້າງຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການກ່ຽວກັບການພັດທະນາລະບຽບບໍລິຫານ, ກົນໄກການ ບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຕາປະທັບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

8.2 ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຂັ້ນຕອນລະບຽບການບໍລິຫານລັດ, ກົນໄກການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ຂັ້ນສູນກາງ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກການບໍລິການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວເປັນປົກກະຕິ;

8.3  ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຕາປະທັບ ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;

8.4   ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຕາປະທັບ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານລັດ;

8.5 ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂັ້ນຕອນ-ລະບຽບການບໍລິຫານລັດ, ການຄຸ້ມຄອງຕາ ປະທັບ, ກົນໄກການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວຂັ້ນສູນກາງ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ;

8.6ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານລັດ ແລະ ກົນໄກການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ຂັ້ນສູນກາງ;

8.7 ສະເໜີຫົວໜ້າກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງລະບຽບ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ການບໍລິຫານ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ;

8.8 ສະຫຼຸບລາຍງານສະພາບການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດາຂັ້ນຕອນລະບຽບການບໍລິຫານລັດ, ການຄຸ້ມຄອງຕາປະ ທັບ, ກົນໄກການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວຂັ້ນສູນກາງໃຫ້ຂັ້ນເທິງເປັນປົກກະຕິ;

8.9 ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການບໍລິການລັດ, ການຄຸ້ມຄອງ ຕາປະທັບ ແລະ ກົນໄກການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວຂັ້ນສູນກາງ  ຕາມການອະນຸມັດ;

8.10  ແລກປຽນບົດຮຽນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງລະບຽບການບໍລິຫານລັດ, ການຄຸ້ມຄອງຕາປະທັບ ແລະ ກົນໄກການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວຂັ້ນສູນກາງ ຕາມໂຄງການ ຂອງກົມ ແລະ ຕາມການອະນຸມັດ;

8.11 ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້ຄະນະກົມຊາບ ເປັນປົກກະຕິ;

8.12  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ມາດຕາ 9. ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກນິຕິກຳ

9.1 ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ້າງຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການກ່ຽວກັບ ນິຕິກຳໃນ ແຕ່ລະໄລຍະ;

9.2 ສົມທົບກັພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ, ດຳລັດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ  ພ້ອມທັງຕິດ ຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວເປັນປົກກະຕິ;

9.3 ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ;

9.4 ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ເຕັກນິກການຮ່າງນິຕິກຳ ລວມທັງສັນຍາຂອງຂະ ແໜງພາຍໃນ;

9.5 ເຜີຍແຜ່, ໂຄສະນາອົບຮົມກົດໝາຍ, ແນະນຳ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິ ກຳຕ່າງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນານຳໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ຕໍ່ພາກສ່ວນທີ່ລະເມີດ;

9.6 ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາປັບປຸງບັນດານິຕິກຳ ຂອງຂະແໜງພາຍໃນ ທີ່ເຫັນວ່າ ບໍ່ສອດຄ່ອງ;

9.7 ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ ຂອງກະຊວງ ພາຍໃນຮ່າງຂຶ້ນ ກ່ອນນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ; ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ສະເໜີມາ;

9.8 ກວດຜ່ານບັນດາບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ, ແຜນງານ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ຫຼື ສາກົນ ຂອງ ກະຊວງ ພາຍໃນກ່ອນຈະນຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີວ່າພິຈາລະນາ ຫຼື ລົງນາມ;

9.9 ສະຫຼຸບສັງລວມສະພາບການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງຂະແໜງພາຍໃນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອ ລາຍງານກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ຂັ້ນເທິງ;

9.10 ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ຕາມການ ອະນຸມັດ;

9.11 ແລກປຽນບົດຮຽນ, ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຕາມໂຄງການຂອງກົມ ແລະ ຕາມການອະນຸມັດ;

9.12  ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້ຄະນະກົມຊາບ ເປັນປົກກະຕິ;

9.13 ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ມາດຕາ 10. ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ

10.1 ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

10.2 ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະ ເທດ;

10.3 ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ, ຮັບຮອງ ຫລື ຖອນໃບອະນຸຍາດ ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດ ລະຫວ່າງແຂວງ, ນະຄອນ. ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິດັ່ງກ່າວ;

10.4 ເກັບກຳ, ສັງລວມຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ;

10.5 ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ຄຳສະເໜີ ຕ່າງໆ ຂອງອົງ ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຕາມຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ;

10.6 ຊ່ວຍຄະນະກົມ, ຄະນະນຳກະຊວງພາຍໃນ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ແລະ ຊຸກຍູ້ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ;

10.7 ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນ­າດ້າ­ນວິຊາການ­ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ຕາມກາ­ນ ອະນຸມັດ;

10.8 ແລກປ່ຽນບົດຮຽ­ນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດ ຕັ້ງສັງຄົມຕາມໂຄງການຂອງກົມ ແລະ ຕາມການອະນຸມັດ;

10.9 ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້ຄະນະກົມຊາບ ເປັນປົກກະຕິ;

10.10 ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນດຳລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມ ແລະ ດຳລັດວ່າດ້ວຍມູນນິທິ ຕາມການ ມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ໝວດທີ V

ຫລັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 11. ຫຼັກການ

 

ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບແຜນການ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ປະຕິບັດລະອບຫົວໜ້າດຽວບົນພື້ນຖານການແບ່ງງານ ໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ;

 

ມາດຕາ 12. ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

12.1 ຫຼັກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼັກ ການລວມຂອງກະຊວງພາຍໃນ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກລັດຖະບານ ມາຜັນ ຂະຫຍາຍເປັນອັນລະອຽດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

12.2 ເຮັດວຽກງານຢ່າງມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ; ມີການປະສານສົມທົບກັບ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ; ແກ້ໄຂວຽກງານ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ;

12.3 ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມສ່ອງແສງລາຍງານປະຈຳເດືອນ, ມີການກວດກາ, ສະຫຼຸບຕີລາຄາ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມ ເພື່ອລາຍງານຂັ້ນເທິງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

 

ໝວດທີ VI

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 13. ຕາປະທັບ

ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ມີຕາປະທັບເປັນຂອງຕົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານທາງລັດ ຖະການ.

ມາດຕາ 14. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ, ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ ທີ່ສັງກັດ ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ການ ຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

 

ມາດຕາ 15. ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 200/ທປຄ, ລົງວັນທີ 14 ທັນວາ 2010.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງພາຍໃນ

ຄຳປານ ພິລາວົງ

Last Updated on Wednesday, 14 November 2012 10:54
 

Photo Gallery

Calendar

July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3