ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ພາຍຫຼັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ແລະ ສະຖາປະນາເປັນປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນວັນທີ່ 2 ທັນວາ ປີ 1975, ພັກໄດ້ສຸມໃສ່ນໍາພາສ້າງຕັ້ງລະບົບການເມືອງ-ການປົກຄອງ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ຟື້ນຟູບູລະນະພື້ນຖານການຜະລິດ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂື້ນ, ໄດ້ສ້າງພື້ນຖານວັດຖຸ-ເຕັກນິກ ແລະ ເສດຖະກິດ-ວັດທະນະທໍາຂອງລະບອບໃໝ່. ຍ້ອນສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນຊຸມປີ ແປດສິບ ຫາ ເກົ້າສິບ ຂອງສັດຕະວັດທີ 20 ອັນເປັນປັດໄຈສໍາຄັນເຮັດໃຫ້ພັກເຮົາສະດຸ້ງໄວ ພັກຈິ່ງນໍາພາລິເລີ່ມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດ້ານທີ່ມີຫຼັກການ. ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ ແມ່ນການບຸກທະລຸຈິດຕະນາການດ້ານທິດສະດີ, ພືດຕິກໍາກ່ຽວກັບສັງຄົມນິຍົມ ແມ່ນບາດກ້າວອັນຈໍາເປັນເພື່ອສ້າງບັນດາປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ແກ່ການບັນລຸຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ, ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເຂົ້າສູ່ລະບອບນິຕິກໍາ ຈິ່ງໄດ້ອອກລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສະບັບທໍາອິດ ໃນປີ 1991 ຊຶ່ງຖືເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນໃນການປົກຄອງ ຕາມກົດໝາຍ.

ປີ 1992 ກົມການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງເປັນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງສັງກັດສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຊ່ວຍລັດຖະບານ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນການຄົ້ນຄວ້າແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ມະຕິຄໍາສັ່ງຂອງລັດ ກຽ່ວກັບວຽກງານການປົກຄອງ ແລະ ວຽກງານລັດຖະກອນ ເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ແລະ ກວດກາບັນດາການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດອອກ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບແບບແຜນ ແລະ ເອກະພາບກັນໃນທົ່ວປະເທດ, ຄົ້ນຄວ້າຖານະ, ມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂການສ້າງຕັ້ງ, ການຍຸບເລີກການຈັດຕັ້ງຂອງລັດແຕ່ລະຂັ້ນ ລວມເຖີງອົງການຈັດຕັ້ງສະມາຄົມຕ່າງໆທີ່ບໍ່ແມ່ນການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ. ປະກອບມີກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ ຄື:  ພະແນກບໍລິຫານ,  ພະແນກການປົກຄອງຂັ້ນສູນກາງ, ພະແນກການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ພະແນກຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພະແນກຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ເງີນເດືອນ.

ປີ 2004  ທະບວງການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຍົກຖານະຈາກກົມການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາອົງການປົກຄອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າກໍານົດລະບຽບການກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ລະບຽບການທີ່ພົວພັນເຖິງການຄຸ້ມຄອງ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນກົງຈັກລັດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະກອນ. ປະກອບມີກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ ຄື: ຫ້ອງການ, ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ, ກົມຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ແລະ ກົມການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

ປີ 2011 ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ໂດຍຍົກຖານະຈາກ ທະບວງການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ. ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ, ການປົກຄອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ວຽກງານສາມສ້າງ, ວຽກງານສໍາຫຼວດວັດແທກ ແລະ ແຜນທີ່, ວຽກງານເອກະສານ, ວຽກງານຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ແລະ ວຽກງານແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂຄງປະກອບກົງຈັກຊ່ວຍວຽກກະຊວງພາຍໃນ ລວມມີ 1 ຫ້ອງການ, 12 ກົມ, 1 ສູນ, 1 ສະຖາບັນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ: ຫ້ອງການ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກົມກວດກາ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ, ກົມການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ກົມຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ, ກົມເອກະສານແຫ່ງຊາດ, ກົມແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍ, ກົມປະເມີນຜົນ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະກອນ, ກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ, ກົມຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ສູນສໍາຫຼວດວັດແທກ ແລະ ແຜນທີ່.