ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ມີ 3 ພະແນກ

ພະແນກ ທະບຽນຄອບຄົວ

ພະແນກ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການຍົກຍ້າຍພົນລະເມືອງ