ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ກົມແຜນການແລະການຮ່ວມມື

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ມີ 3 ພະແນກ

1.ພະແນກ ແຜນການ

2.ພະແນກ ສະຖິຕິ

3.ພະແນກ ຮ່ວມມືສາກົນ

ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນ

ນິຕິກຳຂອງກົມ