ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ກົມຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ

ພາລະບົດບາດ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ມີ 4 ພະແນກ

1.ພະແນກ ວ່າງແຜນລັດຖະກອນ

2.ພະແນກ ນະໂຍບາຍລັດຖະກອນ

3.ພະແນກ ກວດແກ້ສຳນວນເອກະສານ

4.ພະແນກ ສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານລັດຖະກອນ

ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນ

ນິຕິກຳຂອງກົມ