ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ຂົງເຂດລັດຖະກອນ