ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ກົມການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ມີ 4 ພະແນກ

ພະແນກ ການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ

ພະແນກ ການປົກຄອງເທດສະບານ ແລະ ນະຄອນ

ພະແນກ ການປົກຄອງຂັ້ນຮາກຖານ

ພະແນກ ພົວພັນປະສານງານ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານສາມສ້າງ