ກົມປະເມີນຜົນແລະພັດທະນາລັດຖະກອນ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ມີ 4 ພະແນກ

1.ພະແນກ ປະເມີນຜົນລັດຖະກອນ

2.ພະແນກ ວາງແຜນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະກອນ

3.ພະແນກ ຈັນຍາບັນລັດຖະກອນ

4.ພະແນກ ລັດຖະກອນອາຊຽນ

ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນ

ທ່ານ ບຸນຈັນ ນິຍະວົງ ຫົວໜ້າ

ທ່ານ ວັນໄຊ ວັນນະວົງ ຮອງ

ທ່ານ ນ ຄໍາສະຫງຽມ ຣາຊະພົງ ຮອງ

ທ່ານ ປອ ຄໍານຸສອນ ສູນວິເລີດ ຮອງ

ນິຕິກຳຂອງກົມ

ເບີໂທຕິດຕໍ່