ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ກົມປະເມີນຜົນແລະພັດທະນາລັດຖະກອນ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ມີ 4 ພະແນກ

1.ພະແນກ ປະເມີນຜົນລັດຖະກອນ

2.ພະແນກ ວາງແຜນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະກອນ

3.ພະແນກ ຈັນຍາບັນລັດຖະກອນ

4.ພະແນກ ລັດຖະກອນອາຊຽນ

ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນ

ນິຕິກຳຂອງກົມ

ເບີໂທຕິດຕໍ່

Hits: 53