ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ມີ 4 ພະແນກຄື

  1. ພະແນກ ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ
  2. ພະແນກ ພັດທະນາການບໍລິຫານ
  3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ
  4. ພະແນກ ນິຕິກຳ