ບ່ອນຕິດຕໍ່

ເບີໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ : 021 212545

ເບີແຟັກ:

ອີເມວ: pri_moha@outlook.com

ທີ່ຕັ້ງແຜນທີ່ ຕຶກນີ້ປະກອບດ້ວຍ

ຫ້ອງການ, ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ, ກົມຄູ້ຄອງລັດຖະກອນ

ກົມການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ, ກົມພັດທະນາການບໍລະຫານບລັດ

ກົມແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍ