ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ບ່ອນຕິດຕໍ່

ເບີໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ : 021 212545

ເບີແຟັກ:

ອີເມວ: pri_moha@outlook.com

ສະຖານທີ່

Hits: 912