ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ຫ້ອງການ

ພາລະບົດບາດ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກປະກອບມີ 5 ພະແນກ ຄື

ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ

ພະແນກ ປະຊາສຳພັນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະຖິຕິ

ພະນກ ບໍລິຫານ ແລະ ຄູ້ມຄອງ

ພະແນກ ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ

ພະແນກ ສັງລວມ ແລະ ເລຂານຸການ

ຄະນະຫ້ອງການ ປະກອບມີ 5 ທ່ານ

ທ່ານ ສິງທະວອນ ດາລາວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ທ່ານ ພອນໄຊ ວົງດາລາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ທ່ານ ນາງ ວິໄລທອນ ສູນທອນໄຊມຸງຄຸນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ທ່ານ ວັນນະ ບຸບຜາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ທ່ານ ນິມມະວົງ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

Hits: 184