ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສ້າງແຜນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານຂອງລັດ

ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ວິຊາການ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສ້າງແຜນ ແລະ ສະຫຼຸບງົບປະມານລາຍຮັບວິຊາການ ແລະ ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ລະຫວ່າງວັນທີ 28-29ມັງກອນ 2021 ນີ້ ຫ້ອງການ ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມບັນຊີຄູ່ໄລຍະ 3 ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນ1,ຂັ້ນ2 ແລະບັນດາກົມຂອງກະຊວງພາຍໃນ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານນາງ ວິໄລທອນ ສູນທອນໄຊມົງຄຸນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງພາຍໃນ, ມີວິຊາການທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຈາກບັນດາກົມ,ຫ້ອງການ,ສະຖາບັນ ແລະສູນ ທີ່ສັງກັດ ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ວິທະຍາກອນຈາກກົມງົບປະມານ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ກົມບັນຊີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ສະຖາບັນທະນາຄານ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານບັນຊີມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຮັບປະກັນໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂອງລັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການກວດກາແນ່ໃສ່ຍົກສູງປະສິທິພາບການບໍລິຫານງົບປະມານຂອງລັດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້. ຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບວຽກງານບັນຊີ ວິທີການຈັດການຂໍ້ມູນບັນຊີເພື່ອວາງແຜນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະໄລຍະຍາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານທຸກພາກຕາມສາລະບານງົບປະມານ,ການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸມັດງົບປະມານ,ການປະກອບເອກະສານໃບຖອນ ການສະຫຼຸບຕົວເລກລາຍຈ່າຍ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບັນຊີແຫ່ງລັດ ແລະ ການກວດສອບບັນຊີ.